Privacy beleid Flanders Heritage Rally

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Quinten Bradt, verantwoordelijke voor het event met als commerciële benaming Flanders Heritage Rally, met maatschappelijke zetel te 9810 EKE, Zandstraat 22, met ondernemingsnummer BE0680.882.491, met vast vertegenwoordiger de heer Quinten Bradt.

Flanders Heritage Rally, is een exclusief rally-evenement georganiseerd door 3 jonge Belgische ondernemers op de beroemde Beervelde Jumping.

Door gebruik te maken van onze dienstverlening, geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft onze werking en hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Quinten Bradt, verantwoordelijke voor het event met als commerciële benaming Flanders Heritage Rally, leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van haar dienstverlening is Quinten Bradt, verantwoordelijke voor het event met als commerciële benaming Flanders Heritage Rally, de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Welke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen:

2.1. Informatie die wij rechtstreeks van de betrokkene ontvangen via contact name met Quinten Bradt, verantwoordelijke voor het event met als commerciële benaming Flanders Heritage Rally, via e-mail, telefoon, via onze website of contactformulier.

Dit betreft volgende informatie:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoon nummer


Het is mogelijk dat wij soms bijkomende informatie vragen.  Desgevallend zal deze informatie steeds beperkt zijn en in verhouding staan tot wat strikt noodzakelijk is.

2.2. Informatie die we verzamelen via cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt op onze website, uw voorkeurstaal, etc.).  Deze informatie verzamelen wij via het gebruik van cookies.  Gelieve ons cookiebeleid [LINK TOEVOEGEN]  door te nemen zodat u op de hoogte bent welke cookies wij gebruiken, en hoe u deze kan aanvaarden, uw voorkeur instellen of weigeren.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over onze dienstverlening en onze overige activiteiten en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.3. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

4. Op basis van welke grondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor het event of op basis van uw expliciete toestemming.

Daarnaast is het mogelijk dat wij ons in bepaalde omstandigheden beroepen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken mits uw expliciete toestemming en indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht of verhuurd.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van onze contractuele relatie met u.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

Wij hebben inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan Quinten Bradt, verantwoordelijke voor het event met als commerciële benaming Flanders Heritage Rally, aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen.

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.
 

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen.  Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.
 

8.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
 

8.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
 

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u aan ons verstrekt zijn in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 
 

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit onze databank verwijderd worden.
 

 8.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail via quinten.bradt@gmail.com, hetzij per post naar Quinten Bradt, Zandstraat 22, 9810 EKE. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.
 

 8.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 

8.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

 

Laatst bijgewerkte versie: 17/06/2022